Vedtægter

RATS' vedtægter5. udgave med ændringer vedtaget maj 2005.  

LOVE OG VEDTÆGTER FOR RINGSTED-RATS, RIF’s BASKETBALL AFDELING

Afdelingens navn er Ringsted RATS

Ringsted Idrætsforenings Basketballafdeling: Afdelingen er en underafdeling af Ringsted Idrætsforening (RIF), og afdelingens medlemmer er underlagt fællesvedtægter for RIF, samt love og bestemmelser i DBBF.

Afdelingen er etableret juli 1995.  

§2. Formål

Afdelingens formål er, at dyrke basketball og fremme interessen for

dette spil.

§3. Optagelse af medlemmer

Som medlemmer, aktive eller passive, kan optages enhver person,

som søger optagelse hos afdelingens bestyrelse og denne

godkender optagelsen. Personer, der er i restance til foreninger

under DIF eller DGI, kan ikke optages, før forholdet til den

pågældende forening er bragt i orden.

Ved aktive medlemmer forstås sådanne, som betaler aktiv

kontingent. Ved passive medlemmer forstås sådanne, der uden at

have krav på at dyrke idræt i afdelingen mod et årligt kontingent

ønsker at være tilknyttet afdelingen.

§4. Udmeldelse

Udmeldelse af afdelingen skal ske skriftligt til bestyrelsen med

mindst én måneds varsel til den 1. i en måned.

§5. Almindelige pligter

Medlemmerne er underkastet afdelingens love, samt de af

afdelingens bestyrelse fastsatte bestemmelser og regelmenter.

§6. Kontingent

Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære

generalforsamling.

§7. Karantæne og eksklusion

Medlemskab kan bringes til ophør ved eksklusion, når et medlem

overtræder afdelingens love.

Et medlem kan under særlige omstændigheder ekskluderes for

kortere tid – karantæne – ved overtrædelse af afdelingens love.

Afgørelsen om eksklusion eller karantæne kræver enstemmig

beslutning af bestyrelsen. Er medlemmet samtidig medlem af

bestyrelsen, kræves der ved bestyrelsens afstemning dog kun

enstemmighed bortset fra den pågældendes egen stemme.

Medlemmet har herefter ret til appel på førstkommende

generalforsamling, hvor endelig afgørelse træffes med simpel

majoritet. Det pågældende medlem har ret til at være tilstede under

sagens behandling på generalforsamlingen.

§8. Afdelingens ledelse

Til at lede afdelingen vælges en bestyrelse bestående af minimum

4, maksimum 7 medlemmer (formand, kasserer, samt fra 2 til 5

menige bestyrelsesmedlemmer). Valgbare til bestyrelsen er

enhver, der kan gå ind for foreningens formål, og som er fyldt 16

år. Unge under 16 år har indflydelse i kraft af deres aktive forældre.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år, således at

formand og halvdelen af de menige medlemmer er på valg i lige år

og kasserer og resten af de menige medlemmer er på valg i ulige

år. Bortset fra formanden, der vælges på generalforsamlingen,

konstituerer bestyrelsen sig selv.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige

opgaver, udvalgene arbejder under ansvar overfor bestyrelsen.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer

måtte ønske det, og mindst fire gange årligt.

Mødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af bestyrelsens

medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til

stede. Der skal udfærdiges referat af bestyrelsesmøder og

generalforsamling.

§9. Hæftelsesparagraf

Afdelingen tegnes ved underskrift af formanden, næstformanden

eller kassereren, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast

ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

§10. Regnskabet

Klubbens regnskabsår følger af praktisk hensyn det almindelige

kalenderår, altså tiden fra tiden 1. januar til 31. december.

Regnskabet skal revideres kritisk og talmæssigt af afdelingens

revisor, der vælges på generalforsamlingen for 1 år.

Herudover vælges revisorsuppleant for 1 år. Kassereren skal på

forlangende udlevere afdelingens regnskabsmateriale (bøger,

diskette, bilag mv.) til revisoren samt forevise den kontante

kassebeholdning til formanden og revisoren.

§11. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen, der er afdelingens højeste myndighed,

afholdes én gang årligt inden 31. Maj. Generalforsamlingen

indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være

formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens

afholdelse.

Adgang til generalforsamlingen har alle interesserede.

Stemmeret har alle fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, og

som ikke er i restance.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til

godkendelse, samt budget for det kommende år

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse samt revisorer

7. Eventuelt

Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen og afgør alle

spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåde.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved det fremmødte

antal. Beslutning tages ved simpel stemmeflerhed, dog er

beslutning om lovændring samt om afdelingens ophævelse kun

gyldig, når ¾ af de stemmeafgivende medlemmer stemmer herfor.

Ændringer af love skal forelægges hovedafdelingens

generalforsamling til godkendelse.

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, undtagen ved

personvalg, hvor der i sådanne tilfælde foretages omvalg.

åned

§12. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og

med samme varsel, som angivet for den ordinære

generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes, når

bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når 25% af de

stemmeberettigede medlemmer af afdelingen fremsætter motiveret

skriftlig begæring herom. Begæring skal, for at betragtes som

gyldigt fremsat, indsendes i originaleksemplar til afdelingens

formand, og den skal indeholde oplysninger om underskrivernes

medlemsnumre, samt angive de punkter, der ønskes behandlet på

generalforsamlingen.

Under hensyn til de fremsatte ønsker, fremsætter bestyrelsen den

for den ekstraordinære generalforsamling gældende dagsorden,

der kan suppleres med de punkter bestyrelsen finder påkrævet.

Kun de på dagsordnen anførte sager kan behandles.

Ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest en m

efter, at begæring herom er fremsat.

§13. Ansvar over for tredjemand

Afdelingens medlemmer, udvalg og bestyrelse hæfter ikke

personligt for de af afdelingen indgåede forpligtelser, for hvilke

afdelingen alene hæfter med den til enhver tid eksisterende

formue.

§14. Afdelingens opløsning eller sammenslutning

Opløsning eller sammenslutning med en anden afdeling eller

forening kan kun ske efter vedtagelse på to med 14 dages

mellemrum afholdte generalforsamlinger, såfremt på begge disse

mindst ¾ af de afgivne stemmer er herfor.

Ved eventuel opløsning tager generalforsamlingen beslutning om

anvendelse af afdelingens midler og ejendele, der i alle tilfælde

skal anvendes til idrættens fremme i Ringsted.